Objavljeno:

Komentar določb novele Zakona o kazenskem postopku (ZKP-J), ki opredeljujejo nekatere posege v komunikacijsko zasebnost

Razlogi za pripravo in sprejem novele Zakona o kazenskem postopku

Drugega oktobra je bila v Uradnem listu objavljena novela Zakona o kazenskem postopku (ZKP-J), ki v členih 219.a in 223.a opredeljuje postopke forenzičnega zasega podatkov v kazenskem postopku in nekatere posege v komunikacijsko zasebnost. Ker gre za pomembne spremembe, ki se tičejo predvsem preiskave tim. kiberkriminala oziroma se bodo omenjene določbe uporabljale tudi v kazensko preiskovalnih postopkih pri preiskavah različnih elektronskih naprav, si bomo v nadaljevanju pogledali nekaj bistvenih novosti, ki jih na tem področju prinaša novela zakona.

“Pobudo” za spremembo zakona je dalo Ustavno sodišče, ki je oktobra 2008 v razsodbi Up-106/05 presodilo, da poseg v svobodo komuniciranja ni dovoljen brez predhodnega dovoljenja sodišča ter da so prometni podatki sestavni del vsebine komunikacije, torej tudi del komunikacijske zasebnosti.

Ustavno sodišče je namreč odločalo o pritožbi posameznika, ki je bil pred Okrožnim sodiščem v Novi Gorici obsojen za kaznivo dejanje neupravičenega prometa z mamili. V kazenskem postopku je zatrjeval, da so bili podatki, ki so se nahajali na zaseženi SIM kartici, pridobljeni brez odredbe preiskovalnega sodnika, zato naj bi šlo za nedovoljene dokaze. Policija je namreč pritožniku med zakonito izvedeno preiskavo zasegla mobilni telefon ter ga nato, vključno s SIM kartico pregledala. Po pritožnikovem mnenju pa naj bi bilo to preiskovanje nezakonito, saj policija ni pridobila še (dodatne) odredbe za nadzor nadzor telekomunikacij.

Ustavno sodišče je v odločitvi ugodilo pritožniku ter s tem postavilo jasne meje posegov v tajnost občil. Posebej je tudi poudarilo stališče, da je treba predmet varstva komunikacijske zasebnosti razlagati širše, in sicer tako, da le-ta vključuje tudi prometne podatke, ki so sestavni del komunikacije. To razumevanje prometnih podatkov je bilo v nekaterih pravnih krogih sicer nekoliko kritizirano, dejstvo pa je, da je skladno z razsodbo Evropskega sodišča za človekove pravice iz leta 1984, ko je ESČP v primeru Malone proti Veliki Britaniji (Malone v. Velika Britanija, odločba z dne 02. 08. 1984) zapisalo, da so prometni podatki integralni element telefonskih komunikacij. Velja sicer pripomniti, da ima ameriški pravni sistem do tega vprašanja nekoliko drugačno stališče, saj je Vrhovno sodišče ZDA leta 1979 v primeru Smith proti Maryland (Smith v. Maryland, 242 U.S. 735 (1979)) presodilo, da prometni podatki o telefonskih pogovorih niso zaščiteni s četrtim amandmajem ter s tem uvedlo ločevanje prometnih podatkov od same vsebine komunikacije.

Kakorkoli že, Ustavno sodišče je oktobra 2008 presodilo, da varstvo komunikacijske zasebnosti obsega tudi izpise iz telefona in SIM kartice oziroma podatke shranjene v naročnikovi terminalni napravi ter s tem tudi posredno opozorilo, da je pravna ureditev tovrstnih posegov v zasebnost v času novih tehnologij zastarela in potrebna dopolnitve.

V začetku leta 2009 se je zato pričel pripravljati predlog sprememb Zakona o kazenskem postopku, ki naj bi zapolnil novo “odkrito” pravno praznino, pri pripravi katerega sem z nekaterimi sodelavci iz Inštituta za forenziko informacijskih tehnologij (brezplačno) sodeloval tudi sam. Omenjene spremembe namreč zadevajo tako informatiko in digitalno forenziko, kot tudi vprašanje zasebnosti in varstva človekovih pravic. (Moje) osnovno izhodišče pa je bilo, da je zaradi razvoja informacijske tehnologije potrebno zakonodajo na tem področju modernizirati. Dosedanja praksa, ko je policija v kazenskem postopku kot dokaz obravnavala predvsem komunikacijsko napravo – in jo za potrebe kazenskega postopka tudi zasegla – je namreč po mojem mnenju zastarela. Razvoj tehnologije namreč zahteva pogled iz radikalno drugačne perspektive – tisto, kar je za dokazni postopek bistveno namreč ni fizična naprava, pač pa predvsem podatki na njej.

Zamislimo si namreč naslednjo situacijo. Storilec se ukvarja s prodajo nedovoljenih mamil, pri čemer pa s svojimi strankami komunicira preko elektronske pošte. Pri tem uporablja računalnike v javnih knjižnicah, s pomočjo katerih se preko spletnega vmesnika povezuje v svoj poštni predal pri ponudniku elektronske pošte.

V danem primeru se podatki, potrebni za kazenski postopek nahajajo na poštnem strežniku storilčevega ponudnika elektronske pošte in morebiti še v začasnem pomnilniku spletnega brskalnika na računalnikih v javni knjižnici, ki jih je storilec uporabil za spletni dostop do svojega poštnega predala.

Če je torej dokazni postopek usmerjen na napravo, bi v danem primeru torej policija lahko zasegla celoten poštni strežnik ponudnika elektronske pošte (ki se v primeru večjih ponudnikov elektronske pošte lahko nahaja celo v velikih kontejnerjih) ter morda tudi vse računalnike v knjižnici, ki jih je storilec uporabljal za dostop do svojega poštnega predala. Ker bi bile vse zasežene naprave nedvomno vključene v izvršitev kaznivega dejanja oziroma bi bilo kaznivo dejanje storjeno z njihovo uporabo, bi lahko ostale zasežene praktično do konca sodnega postopka, saj bi bile dokaz v kazenskem postopku. Če je torej zaseg naprave še nekako smiseln v primeru mobilnega telefona osumljenca, pa temu v času sodobnih, po možnosti razpršenih komunikacijskih sistemov (zlasti tim. oblačnega računalništva (ang. cloud computing)) zagotovo ni več tako.

V nadaljevanju si torej poglejmo posamezne novosti, ki jih prinaša novela in predvsem razmisleke, ki so privedli do oblikovanja posameznih določb.

219.a/1 člen ZKP-J

(1) Preiskava elektronskih in z njo povezanih naprav ter nosilcev elektronskih podatkov (elektronska naprava), kot so telefon, telefaks, računalnik, disketa, optični mediji in spominske kartice, se zaradi pridobitve podatkov v elektronski obliki lahko opravi, če so podani utemeljeni razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje in je podana verjetnost, da elektronska naprava vsebuje elektronske podatke: – na podlagi katerih je mogoče osumljenca ali obdolženca identificirati, odkriti ali prijeti ali odkriti sledove kaznivega dejanja, ki so pomembni za kazenski postopek, ali – ki jih je mogoče uporabiti kot dokaz v kazenskem postopku.

Člen najprej jasno opredeli elektronske naprave, ki vključujejo tudi nosilce elektronskih podatkov pri čemer se ne omejuje na trenutno znane naprave, pač pa je za definicijo elektronske naprave bistveno, da vsebuje elektronske podatke. Nadalje je določen namen preiskave, ki je predvsem pridobiti podatke v elektronski obliki. S tem se zakon jasno osredotoča na zaseg podatkov in ne več na zaseg nosilcev podatkov. Za kazensko preiskavo so namreč bistveni elektronski podatki (ki imajo tudi status dokaza), ne pa konkreten fizični medij, na katerem se nahajajo. Določba tudi opredeli kdaj je preiskava elektronskih naprav dopustna ter pri tem podaja ustrezen zahtevani dokazni standard.

219.a/2 člen ZKP-J

(2) Preiskava se opravi na podlagi vnaprejšnje pisne privolitve imetnika ter policiji znanih in dosegljivih uporabnikov elektronske naprave, ki na njej utemeljeno pričakujejo zasebnost (uporabnik), ali na podlagi obrazložene pisne odredbe sodišča, izdane na predlog državnega tožilca. Če se preiskava opravi na podlagi odredbe sodišča, se izvod te odredbe pred začetkom preiskave izroči imetniku oziroma uporabniku elektronske naprave, ki naj se preišče.

V drugem odstavku 219.a člena novela ZKP določa pravno podlago za izvedbo preiskave. Le-ta je lahko soglasje imetnika oziroma vseh znanih in dosegljivih uporabnikov, ki na tej napravi utemeljeno pričakujejo zasebnost ali obrazložena pisna odredba sodišča.

Prva možnost bo uporabna v vseh tistih primerih, ko gre za elektronske dokaze na napravi v lasti žrtve kaznivega dejanja, npr. za preiskavo računalnika na katerega je nekdo vdrl ali npr. iz njega ukradel neke podatke. Pomembno je, da se v tem primeru zahteva soglasje vseh znanih in dosegljivih uporabnikov in ne zgolj lastnika ali trenutnega imetnika naprave.

Dikcija, ki bi predvidevala zgolj soglasje imetnika ali lastnika naprave bi lahko privedla do zlorab, zlasti v primeru podjetij ali posameznikov, ki so lastniki poštnih strežnikov. Ideja je sicer povzeta iz tuje sodne prakse, konkretno iz primera Steve Jackson Games v. U.S. Secret Service (Steve Jackson Games v. U.S. Secret Service, 36 F.3d 457 (1994)), kjer je Vrhovno sodišče ZDA ugotovilo, da zaplemba in uničenje elektronske pošte uporabnikov, ki niso ničesar osumljeni, uporabljajo pa isti strežnik kot osumljenec, predstavlja kršitev in je zato nedopustna.

Druga možnost, uporaba obrazložene pisne odredbe sodišča, izdane na predlog državnega tožilca, pa bo seveda prišla prav v primerih “klasičnih” kazenskih preiskav, ob čemer je seveda upoštevana zgoraj omenjena zahteva Ustavnega sodišča po predhodnem dovoljenju sodišča za poseg v komunikacijsko zasebnost.

219.a/3 člen ZKP-J

(3) Predlog in odredba o preiskavi elektronske naprave morata vsebovati:

– podatke, ki omogočajo identifikacijo elektronske naprave, ki se bo preiskala;

– utemeljitev razlogov za preiskavo;

– opredelitev vsebine podatkov, ki se iščejo;

– druge pomembne okoliščine, ki narekujejo uporabo tega preiskovalnega dejanja in določajo način njegove izvršitve.

Tretji odstavek 219.a člena določa elemente, ki jih morata vsebovati predlog in odredba o preiskavi elektronske naprave. Eden izmed zahtevanih elementov je tudi opredelitev vsebine podatkov, ki se iščejo.

Gre za pomembno določbo, ki odpira možnosti za modernizacijo razumevanja elektronske naprave kot listine. V dosedanji praksi je za pregled npr. računalnika veljalo razumevanje računalnika kot spisa. Pregled tako ni bil osredotočen samo na določene podatke, pač pa je preiskava lahko obsegala preiskavo celotnega računalnika. S tem se je vzpostavila analogija z zaprtim prostorom, kjer velja, da ko je odredba za preiskavo odobrena, je na tej podlagi mogoče preiskati celoten zaprt prostor in pri tem v kazenskem postopku uporabiti vse dokaze v zvezi s kaznivimi dejanji, ki jih organi pri tem odkrijejo.

Takšno razumevanje elektronskih naprav po mojem mnenju v svetu postaja preseženo, kar nakazuje primer United States v. Carey (United States v. Carey, 172 F.3d 1268, 1273-75 (10th Cir. 1999)). V primeru je šlo za pritožbo osumljenca, ki je bil aretiran zaradi suma trgovanja z mamili. Digitalni forenziki so mu pregledali računalnik zaradi suma, da bodo na njem našli dokaze o trgovanju z nedovoljenimi mamili, pri pregledu pa so našli datoteko z otroško pornografijo.

Preiskovalci so nato več kot pet ur preiskovali datoteke z namenom iskanja otroške pornografije in o njenem posedovanju našli številne dokaze, ne pa tudi dokazov v zvezi s prodajo mamil. Osumljenca so nato obdolžili posedovanja otroške pornografije.

Obtoženec se je pritožil, a so se preiskovalci sklicevali na doktrino “plain view”. Sodišče pa je pritožbi ugodilo in zavrglo dokaze o posedovanju otroške pornografije, pri čemer so pojasnili, da lahko računalniki vsebujejo veliko različnih informacij, kar ustvarja večje možnosti za zlorabe zasebnosti. Naključna najdba prve datoteke z otroško pornografijo tako še predstavlja tim. “plain view”, za nadaljnjo preiskavo v tej smeri pa bi bilo potrebno pridobiti dodatno odredbo. Podobna je bila namreč odločitev sodišča v Wyomingu, kjer so v primeru United States v. Walser (United States v. Walser, 275 F.3d 981 (10th Cir. 2001)), preiskovalci ravno tako na podlagi naloga za preiskavo računalnika v zvezi s prodajo nedovoljenih mamil, naleteli na datoteko, ki je kazala na otroško pornografijo. Vendar pa so v tem primeru preiskavo takoj prekinili in pridobili novo odredbo za preiskavo v zvezi z otroško pornografijo. V tem primeru je sodišče nato dovolilo uporabo tako zbranih dokazov.

219.a/4 in 219.a/5 člen ZKP-J

(4) Če se preiskava elektronske naprave odredi v odredbi za hišno ali osebno preiskavo, za izdajo tega dela odredbe in njeno izvršitev veljajo pogoji in postopki iz tega člena. V tem primeru tudi predlog za hišno ali osebno preiskavo poda državni tožilec.

(5) Izjemoma, če pisne odredbe ni mogoče pravočasno pridobiti ter če obstaja neposredna in resna nevarnost za varnost ljudi ali premoženja, lahko preiskovalni sodnik na ustni predlog državnega tožilca odredi preiskavo elektronske naprave z ustno odredbo. O predlogu državnega tožilca in odredbi preiskovalni sodnik izdela uradni zaznamek. Pisna odredba mora biti izdana najpozneje v dvanajstih urah po izdaji ustne odredbe, sicer policija, ki je odredbo izvršila, zapisniško uniči ali izbriše shranjene ali kopirane podatke in o tem v osmih dneh obvesti preiskovalnega sodnika, državnega tožilca in imetnika oziroma uporabnika elektronske naprave, če je znan.

Peti odstavek novele opredeljuje tim. nujne primere, v katerih je do podatkov potrebno priti čim prej, hkrati pa uvaja tudi ustrezne varovalke, ki preprečujejo možne zlorabe teh nujnih primerov.

Med tim. nujne primere se štejejo vse tiste situacije, kjer pisne odredbe ni mogoče pravočasno pridobiti ter hkrati obstaja neposredna in resna nevarnost za varnost ljudi ali premoženja. V teh primerih preiskavo z ustno odredbo odredi preiskovalni sodnik na ustni predlog državnega tožilca. Ob tem se izdela uradni zaznamek, pisna odredba pa mora biti izdana najpozneje v dvanajstih urah. Če temu ni tako, je potrebno zasežene podatke uničiti in jih ni mogoče uporabiti v kazenskem postopku. Ob tem je pomembno tudi to, da je v takem primeru o tem v osmih dneh potrebno obvestiti tudi imetnika oziroma uporabnika elektronske naprave (če je znan) saj gre v takem primeru za poseg v njegovo pravico do zasebnosti.

219.a/6 člen ZKP-J

(6) Imetnik oziroma uporabnik elektronske naprave mora omogočiti dostop do naprave, predložiti šifrirne ključe oziroma šifrirna gesla in pojasnila o uporabi naprave, ki so potrebna, da se doseže namen preiskave. Če noče tako ravnati, se sme kaznovati oziroma zapreti po določbi drugega odstavka 220. člena tega zakona, razen če gre za osumljenca ali obdolženca ali osebo, ki ne sme biti zaslišana kot priča (235. člen) ali se je v skladu s tem zakonom odrekla pričevanju (236. člen).

Pomembne varovalke pri varstvu človekovih pravic, hkrati pa tudi nekaj novosti v kazenski postopek, uvaja tudi 6. odstavek 219.a člena. Le-ta namreč določa, da mora imetnik oziroma uporabnik elektronske naprave na zahtevo preiskovalcev predložiti šifrirne ključe in pojasnila o uporabi naprave. Za osebe, ki tega ne bi želele storiti, so predvidena tudi prisilna dejanja (celo zapor).

Vendar pa velja poudariti, da ta določba velja samo za tim. priče v postopku, ne pa tudi za osumljence ali obdolžence, njihove zakonce ter bližnje krvne sorodnike (oziroma vse osebe iz 236. člena ZKP) oz. osebe, ki ne smejo biti zaslišane kot priče (osebe iz 235. člena ZKP), s čimer se izrecno upošteva privilegij zoper samoobtožbo.

Kljub temu je smiselno opozoriti, da obveznost imetnika elektronske naprave glede pojasnil o uporabi naprave ne sme biti nesorazmerna oziroma, da ga preiskovalci zaradi npr. svojega neznanja ne smejo nesorazmerno obremeniti in od njega zahtevati nekakšnega brezplačnega strokovnega svetovanja.

Vprašanje razkritja šifrirnih ključev sicer v zadnjih letih postaja eno pomembnejših vprašanj tim. informacijskega prava. Danes je namreč na trgu dostopnih kar nekaj izredno uporabniško prijaznih in hkrati celo brezplačnih kriptografskih produktov, s katerimi lahko uporabniki šifrirajo podatke na svojih trdih diskih in drugih nosilcih podatkov oziroma kar celotne nosilce podatkov. Vsebina šifriranih podatkov je preiskovalcem nedostopna, kar ima seveda posledice tudi za kazenski postopek in preiskanost kaznivih dejanj. Problema razkritja šifrirnih ključev se sicer različne države lotevajo na različne načine.

V ZDA so se tako načeloma postavili na stališče, da razkritje gesla predstavlja obliko pričanja in da torej osumljencu šifrirnega gesla ni potrebno razkriti. Od stališča so sicer mogoče tudi določene izjeme, kar se je pokazalo v primeru In re Boucher (United States v. Boucher, 2007 WL 4246473). V tem primeru je namreč mejna policija leta 2006 nekomu zasegla prenosni računalnik. Računalnik je bil vključen, na njem pa je bil aktiven šifrirni kontejner (v sistemu je bil viden kot dodaten disk). Mejna policija je nato računalnik pregledala in na njem (na aktiviranem šifrirnem kontejnerju) našla vsebine povezane z otroško pornografijo. Računalnik so nato zasegli in ugasnili, pri tem pa nevede deaktivirali oz. odklopili šifrirni kontejner. Ko so računalnik ponovno vključili, so preiskovalci ugotovili, da do šifriranih vsebin povezanih z otroško pornografijo brez gesla ne morejo. Na zaslišanju so nato predlagali, da osumljenec vnese geslo, česar pa le-ta seveda ni želel storiti. Preiskovalci so nato predlagali, da osumljeni vnese geslo brez prisotnosti policistov ali ostalih vladnih uslužbencev in policiji omogoči le dostop do šifriranega diska.

Podobno rešitev so pred tem v ZDA uporabili že v primeru People proti Price. V primeru, ki se je zgodil na višjem kalifornijskem sodišču v ZDA, je tožilstvo uspešno izsililo šifrirno geslo od obtoženca. Vendar v tem primeru gesla niso uporabili za pridobitev dokazov, temveč za ugotavljanje, ali naj policija obtoženemu vrne zaplenjeni računalnik. V računalniku je bilo namreč več šifriranih datotek, za katere je policija domnevala, da vsebujejo otroško pornografijo. Obtoženec je želel dokazati, da v njegovem računalniku ni otroške pornografije (in s tem pridobiti računalnik nazaj), zato so preiskovalci zagnali šifrirni program do točke, ko je treba vpisati geslo, obtoženec pa je geslo povedal zapriseženemu sodnemu uradniku in ta je geslo vpisal brez navzočnosti preiskovalcev. Preiskovalci so nato dokončali postopek dešifriranja datotek (in našli otroško pornografijo ter nato računalnika niso vrnili).

Leta 2007 je sodišče v primeru In re Boucher (In Re Boucher, 2007 WL 4246473) presodilo, da bi bilo razkritje gesla oblika pričanja, zahteva po razkritju pa bi predstavljala kršitev petega amandmaja ameriške ustave, ki prepoveduje samoobtožbo.

Vendar pa je v začetku leta 2009 pri zadevi prišlo do preobrata. Zvezni sodnik iz Vermonta je namreč presodil, da mora obdolženi omogočiti dostop do vsebine šifriranega diska, katerega vsebino so pred tem že videli mejni policisti. Temelj za tako odločitev pa je bilo dejstvo, da je obdolženi pred tem policistom že pokazal dešifrirano vsebino diska. V nasprotnem primeru bi prepoved samoobtožbe veljala, osumljencu pa gesla ne bi bilo treba povedati.

Povsem drugačen pristop pa je ubrala Velika Britanija, ki je leta 2000 sprejela Regulation of Investigatory Powers Act (RIPA). Zakon je bil oktobra 2007 dopolnjen tako, da sedaj v tretjem poglavju z naslovom “Investigation of electronic data protected by encryption etc.predvideva prisilna dejanja (do 2 leti zaporne kazni) za imetnika šifrirnega ključa, ki preiskovalcem ne želi omogočiti dostopa do nešifriranih podatkov ali izročiti šifrirnih ključev.

Pred tem so podobne zahteve sprejeli le v nekaj državah (Singapurju in Maleziji) ter v nekaterih o tem zgolj razmišljali. Podobne zahteve sicer vsebuje tudi Irski leta 2000 sprejeti Electronic Commerce Act v 27.c in 28. členu, vendar se ne razlagajo tako restriktivno, kot v Veliki Britaniji.

Omenjene določbe v RIPA so bile sicer sprejeta predvsem z namenom boja proti ekstremnim oblikam kriminala in terorizmu, precej kritik pa je poželo dejstvo, da so bile omenjene določbe zakona prvikrat uporabljene ne proti teroristom, pač pa proti članom skupine, ki se je zavzemala za pravice živali.

Določbe RIPA sprožajo številna vprašanja, od tega, da ne spoštujejo privilegija zoper samoobtožbo, do tega, da so morda celo povsem neučinkovite, saj ni verjetno, da bi bili obdolženci, ki jim grozi kazen višja od dveh let zapora, pripravljeni šifrirne ključe razkriti in s tem “sprejeti” višjo kazen. Dejstvo je tudi, da bi bili zaradi takih določil lahko kaznovani celo nedolžni posamezniki, ki bi ključe izgubili oz. gesla pozabili ali pa bo jih nekdo drug naredil v njihovem imenu.

Na problem je humorno pokazal tudi britanski projekt ‘Dear Jack’, kjer je skupina britanskih aktivistov v protestu ob podobnemu zakonu leta 1999 britanskemu notranjemu ministru Jacku Strawu poslala pismo, v katerem je bilo s šifrirnim ključem, narejenim v njegovem imenu, zašifrirano priznanje izmišljenega zločina, šifrirni ključ pa so uničili. Aktivisti so mu v javnem pismu napisali, da upajo, da “so pokazali, da zaradi tega zakona ne bodo kaznovani le tisti, ki so zagrešili zločin, pač pa tudi nedolžni posamezniki”.

Dodatne težave (za zakon) pa predstavlja tudi tehnika tim. verodostojnega zanikanja (ang. plausible deniability). Gre za tehniko, ki omogoča skrivanje šifriranih podatkov, njeno uporabo pa omogoča tudi znan (brezplačni) šifrirni program TrueCrypt.

Običajno šifrirni programi omogočajo le izdelavo tim. šifrirnega kontejnerja (navadno v obliki posebne datoteke), v katerega je nato mogoče shranjevati podatke (npr. datoteke). Podatki so seveda dostopni le s šifrirnim ključem. V primeru verodostojnega zanikanja, pa se znotraj šifrirnega kontejnerja ustvari še en, skrit šifrirni kontejner, ki ga je mogoče odkleniti z drugim šifrirnim ključem. Če torej uporabnik osnovni šifrirni kontejner odpre z enim ključem, se pokažejo eni podatki, če ga odpre z drugim, se pokažejo drugi podatki. Sistem je zasnovan tako, da ni mogoče ugotoviti ali dani šifrirni kontejner vsebuje še skrit šifrirni kontejner, hkrati pa je gnezdenje skritih šifrirnih kontejnerjev mogoče v neskončnost (prvi šifrirni kontejner vsebuje skrit drugi šifrirni kontejner, ta tretjega, spet ta četrtega, itd., vsak pa ima svoje geslo oz. šifrirni ključ).

Uporabnik, ki bo torej prisiljen razkriti šifrirne ključe, bo v primeru uporabe verodostojnega zanikanja v program za dešifriranje podatkov mirno vpisal prvo geslo, ki bo razkrilo zanj povsem neobremenilne podatke. S tem pa določbe zakonodaje, ki zahteva razkritje šifrirnih ključev v praksi postanejo povsem neuporabne.

219.a/7 in 219.a/8 člen ZKP-J

(7) Preiskava se opravi tako, da se ohrani integriteta izvirnih podatkov in možnost njihove uporabe v nadaljnjem postopku. Preiskava mora biti opravljena na način, s katerim se v najmanjši možni meri posega v pravice oseb, ki niso osumljenci ali obdolženci, in varuje tajnost oziroma zaupnost podatkov ter ne povzroča nesorazmerna škoda.

(8) Preiskavo opravi strokovno usposobljena oseba. O preiskavi se napravi zapisnik, ki med drugim obsega:

– identifikacijo elektronske naprave, ki je bila pregledana;

– datum ter uro začetka in konca preiskave oziroma ločeno za več preiskav, če preiskava ni bila opravljena v enem delu;

– morebitne sodelujoče in navzoče osebe pri preiskavi;

– številko odredbe in sodišče, ki jo je izdalo;

– način izvedbe preiskave;

– ugotovitve preiskave in druge pomembne okoliščine.

Bistvena novost, ki jo prinašata 7. in 8. odstavek 219.a člena ZKP je uzakonitev oz. zahteva po spoštovanju postopkov digitalne forenzike pri preiskavi. Ob tem se izrecno zahteva zagotovitev integritete podatkov ter vodenje ustrezne dokumentacije (tim. skrbniške verige, ang. chain of custody) v obliki zapisnika. Le po pravilih forenzične stroke zaseženi podatki, ki ohranijo svojo integriteto, imajo namreč lahko status veljavnega dokaza.

Pomembno določilo je tudi tisto, ki določa, da mora biti preiskava opravljena na način, s katerim se v najmanjši možni meri posega v pravice oseb, ki niso osumljenci ali obdolženci, in varuje tajnost oziroma zaupnost podatkov ter ne povzroča nesorazmerna škoda. Določba je pomembna zlasti v primeru preiskav na večuporabniških sistemih, hkrati pa preiskovalcem nalaga, da se potrudijo podatke zaseči čim hitreje in na način, ki je kar najmanj obremenilen za lastnika naprave.

V nasprotnem primeru bi se namreč lahko zgodilo, da npr. žrtve kiberkriminala kaznivih dejanj ne bi želela prijavljati, saj bi se lahko bale, da jim bo preiskava povzročila dodatno škodo v obliki poškodovanja naprave ali onemogočenja njene uporabe za čas trajanja kazenskega postopka. Preveč restriktivno postopanje policije pri preiskovanju elektronskih naprav, bi namreč lahko žrtvam povzročalo dodatno (poslovno) škodo, posledica pa bi bil lahko povečan upad interesa za prijavo kaznivih dejanj iz področja računalniške kriminalitete.

219.a/9, 219.a/10 in 219.a/11 člen ZKP-J

(9) Če se pri preiskavi najdejo podatki, ki niso v zvezi s kaznivim dejanjem, zaradi katerega je bila preiskava odrejena, temveč kažejo na drugo kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, se zasežejo tudi ti. To se navede v zapisnik in takoj sporoči državnemu tožilcu, da začne kazenski pregon. Ti podatki pa se takoj uničijo, če državni tožilec spozna, da ni razloga za kazenski pregon in tudi ne kakšnega drugega zakonskega razloga, da bi se morali podatki vzeti. O uničenju se sestavi zapisnik.

(10) Če v tem členu ni določeno drugače, se za odreditev in izvršitev odredbe o preiskavi elektronske naprave smiselno uporabljajo določbe tretjega in četrtega odstavka 215. člena ter četrtega, petega in sedmega odstavka 216. člena tega zakona.

(11) Če je bila preiskava elektronske naprave opravljena brez odredbe sodišča ali v nasprotju z njo ali brez pisne privolitve iz drugega odstavka tega člena, sodišče svoje odločbe ne sme opreti na zapisnik o preiskavi in na tako pridobljene podatke.

Kot smo ugotavljali že pri komentarju 3. odstavka 219.a člena ZKP se postavlja vprašanje ustreznosti uporabe “plain view” doktrine na področju elektronskih naprav, ki hranijo številne zasebne podatke enega ali več njihovih uporabnikov. Kot je bilo prikazano, je razumevanje elektronskih naprav kot spisa v svetu že preseženo, kar velja zlasti za večuporabniške sisteme (že omenjeni primer Steve Jackson Games v. U.S. Secret Service, 36 F.3d 457 (1994)).

Vendar pa pri tem trčimo na povsem praktičen problem. Dejstvo namreč je, da je digitalne podatke mogoče razmeroma enostavno skrivati na različna mesta v elektronski napravi. Tako je npr. mogoče besedilni dokument “skriti” v filmsko datoteko, posebej problematično pa je skrivanje podatkov na tim. prazen prostor oz. digitalno forenzično iskanje izbrisanih podatkov. Običajno brisanje podatkov (npr. datotek na trdem disku) namreč le-teh ne odstrani trajno, na voljo pa so različne tehnike, ki že izbrisane podatke rekonstruirajo delno ali v celoti. Ker so podatki, ključni za kazenski pregon lahko skriti ali izbrisani (in se posledično nahajajo na tim. praznem prostoru nosilca podatkov), je seveda razumljivo, da je v okviru digitalno forenzične preiskave potrebno preiskati celoten nosilec podatkov. Ob tem pa trčimo na problem rekonstrukcije oz. najdenja dokazov o drugih kaznivih dejanjih ali celo podatkov drugih oseb, ki skupaj z osumljencem uporabljajo npr. isti računalnik.

Vsekakor gre za zapleteno vprašanje, ki v novem ZKP verjetno ni povsem dokončno razrešeno, po mojem mnenju pa zahteva po opredelitvi vsebine podatkov, ki se iščejo iz 3. odstavka 219.a člena ZKP, odpira možnosti za radikalnejšo spremembo pristopa pri preiskovanju elektronskih naprav.

223.a/1 člen ZKP-J

(1) Če se zaseže elektronska naprava (prvi odstavek 219.a člena) zaradi oprave preiskave, se podatki v elektronski obliki zavarujejo tako, da se shranijo na drug ustrezen nosilec podatkov na način, da se ohrani istovetnost in integriteta podatkov ter možnost njihove uporabe v nadaljnjem postopku ali se izdela istovetna kopija celotnega nosilca podatkov, pri čemer se zagotovi integriteta kopije teh podatkov. Če to ni mogoče, se elektronska naprava zapečati, če je mogoče, pa samo tisti del elektronske naprave, ki naj bi vseboval iskane podatke.

Prvi odstavek 223.a člena ZKP določa digitalno forenzična pravila za zaseg podatkov. Pri tem ni bistveno na katerem nosilcu podatkov se podatki nahajajo, bistveno je, da se ohrani istovetnost in integriteta podatkov. Šele če kopiranje podatkov iz elektronske naprave ni mogoče, je dovoljeno zaseči celotno napravo oziroma po možnosti samo tisti del, ki vsebuje iskane podatke.

Določba tako omogoča da imetnik elektronske naprave le-to čim prej dobi vrnjeno nazaj (oziroma vsaj nekatere njene dele), hkrati pa preiskovalcem ni potrebno hraniti (in skladiščiti) nepotrebnih naprav, pač pa lahko hranijo samo tisto, kar je za kazenski postopek pravzaprav bistveno – istovetne kopije podatkov.

223.a/2 člen ZKP-J

(2) Če je bila elektronska naprava zasežena brez odredbe sodišča in je bila zaradi zavarovanja podatkov izdelana njihova kopija, vendar sodišče v dvanajstih urah ni izdalo odredbe za preiskavo po petem odstavku 219.a člena tega zakona oziroma ni bila dana privolitev po drugem odstavku 219.a člena tega zakona, policija zapisniško trajno uniči izdelano kopijo in o tem v osmih dneh pisno obvesti preiskovalnega sodnika, državnega tožilca in imetnika oziroma uporabnika elektronske naprave, če je znan.

Navedena odločba v bistvu le ponovno poudarja načelo, ki je zapisano že v 5. odstavku 219.a člena, gre pa seveda za varovalko, ki preprečuje zlorabe tim. nujnih primerov.

223.a/3 člen ZKP-J

(3) Imetnik, uporabnik, upravljavec ali skrbnik elektronske naprave oziroma tisti, ki ima do nje dostop, mora na zahtevo organa, ki jo je zasegel, takoj ukreniti, kar je potrebno in je v njegovi moči, da se onemogoči uničenje, spreminjanje ali prikrivanje podatkov. Če noče tako ravnati, se sme kaznovati oziroma zapreti po določbi drugega odstavka 220. člena tega zakona, razen če gre za osumljenca, obdolženca ali osebo, ki ne sme biti zaslišana kot priča (235. člen) ali se je v skladu s tem zakonom odrekla pričevanju (236. člen).

Podobno kot v 219.a/6 členu, ki opredeljuje dolžnost izročitve šifrirnih ključev in pojasnil o delovanju naprave, tudi ta člen opredeljuje dolžnosti oseb, ki imajo do naprave dostop oz. z njo upravljajo. Dolžnost teh oseb (z enakimi izjemami kot v 219.a/6 členu) je predvsem, da takoj ukrenejo vse potrebno in – kar je še posebej pomembno – je v njihovi moči, da se zavarujejo dokaze oz. onemogočijo uničenje, spreminjanje ali prikrivanje podatkov. Tipičen primer uporabe določbe tega člena bi bila npr. zahteva za zavarovanje dnevniških zapisov, ki se v informacijskih sistemih hranijo določen čas, po preteku določenega časa, pa se starejši zapisi izbrišejo.

223.a/4 in 223.a/5 člen ZKP-J

(4) Imetnika naprave se povabi, naj bo sam, njegov zastopnik, odvetnik ali strokovnjak navzoč pri zavarovanju podatkov po prvem odstavku tega člena. Če se ne odzove vabilu, če je odsoten ali če ni znan, se zavarovanje podatkov in izdelava istovetne kopije opravi v njegovi nenavzočnosti. Zavarovanje podatkov opravi ustrezno usposobljena oseba.

(5) Pri zavarovanju podatkov se v zapisnik zapiše tudi kontrolna vrednost, oziroma se na drug ustrezen način v zapisniku zagotovi možnost naknadnega preverjanja istovetnosti in integritete zavarovanih podatkov. Izvod zapisnika se izroči osebi iz prejšnjega odstavka, ki je bila navzoča pri zavarovanju podatkov.

Navedeni odstavek daje imetniku naprave možnost, da je prisoten pri zavarovanju oz. zasegu (kopiranju) podatkov (ne pa tudi pri sami preiskavi). Kopiranje podatkov po pravilih digitalno forenzične stroke namreč zahteva tudi izračun tim. kontrolne vsote. Gre za poseben postopek, ki na podlagi matematičnega algoritma izračunavanja kontrolnih vsot (ang. hash values) izračuna unikatni digitalni prstni odtis podatkov (v obliki števila). Za kopijo podatkov, ki ima enako kontrolno vsoto velja, da je istovetna originalnim podatkom. Če pa pride do kakršnekoli (pooblaščene ali nepooblaščene, namerne ali nenamerne) spremembe podatkov, se kontrolna vsota teh podatkov spremeni in ne moremo več govoriti o istovetni kopiji, posledično pa tak dokaz ni več veljaven. Praviloma se za izračun uporabljata algoritma MD5 in SHA oziroma njegove podrazličice, čeprav se uporaba MD5 v svetu opušča, saj je bilo leta 2005 dokazano, da MD5 ni več ustrezen oz. ne daje ustreznih zagotovil za zagotavljanje integritete podatkov.

Z izračunom kontrolne vsote in prisotnostjo imetnika naprave se zagotovi, da je zagotovljena integriteta zaseženih podatkov in da je kasneje mogoče dokazati ali je prišlo do spremembe podatkov (npr. podtikanja ali prikrivanja dokazov s strani preiskovalcev ali drugih oseb) ali ne. Ker gre seveda za postopek, pri katerem je potrebno določeno tehnično znanje, je v zakonu imetniku naprave dana možnost, da k zavarovanju dokazov povabi tudi strokovnjaka, ki mu zaupa.

223.a/6 ZKP-J

(6) Zaseg in zavarovanje podatkov morata biti opravljena na način, s katerim se v najmanjši možni meri posega v pravice oseb, ki niso osumljenci ali obdolženci, in varuje tajnost oziroma zaupnost podatkov ter se ne povzroča nesorazmerna škoda zaradi nezmožnosti uporabe elektronske naprave.

Podobno kot v 219.a/7 členu je tudi tukaj navedena varovalna določba glede zasega in zavarovanja podatkov.

223.a/7 ZKP-J

(7) Kopije zaseženih podatkov se hranijo, dokler je to potrebno za postopek. Elektronska naprava se hrani, dokler podatki niso shranjeni na način, ki zagotovi istovetnost in integriteto zaseženih podatkov, vendar ne več kakor tri mesece od dneva pridobitve. Če izdelava takšne kopije podatkov ni mogoča, se elektronska naprava ali del elektronske naprave, ki vsebuje iskane podatke, hrani, dokler je to potrebno za postopek, vendar ne več kakor šest mesecev od dneva pridobitve, razen če je bila zasežena elektronska naprava uporabljena za izvršitev kaznivega dejanja oziroma je sama elektronska naprava dokaz v kazenskem postopku.

Precejšnjo novost predstavlja tudi sedmi odstavek 223.a člena. Določa namreč pravila glede hrambe kopije podatkov in vračanja pridobljene elektronske naprave (nosilca podatkov). Osnovno načelo, ki ga uveljavlja zakon je, da se sama naprava čim hitreje vrne imetniku, kopija podatkov pa se hrani dokler je to potrebno za kazenski postopek.

Vsekakor je napravo potrebno shraniti vsaj dokler podatki niso v skladu s pravili digitalno forenzične stroke ustrezno zaseženi (prekopirani). To obdobje pa lahko traja največ tri mesece, nato pa se naprava imetniku vrne.

Seveda pa je mogoča tudi situacija, ko kopije digitalnih podatkov ni mogoče izdelati, ko gre npr. za kakšno posebno elektronsko napravo, ki ne omogoča prenosa podatkov na zunanji medij. V tem primeru je uveljavljeno načelo, da se elektronska naprava oziroma – če je mogoče – samo njen del, hrani dokler je to potrebno za postopek. Tudi tukaj zakon uvaja varovalko – hramba je omejena na največ šest mesecev – a s pridržkom: razen če je bila zasežena elektronska naprava uporabljena za izvršitev kaznivega dejanja oziroma je sama elektronska naprava dokaz v kazenskem postopku.

Zakon torej uveljavlja načelo, da se elektronska naprava čim prej po zasegu podatkov na njej vrne imetniku, saj za kazenski pregon ni bistven nosilec podatkov, pač pa vsebina podatkov. Kljub temu se postavlja vprašanje kaj storiti v primerih, ko zakonodaja zahteva odvzem inkriminiranih podatkov.

223.a/8 člen sicer predvideva izločitev in uničenje podatkov, ki se ne smejo hraniti. Pri tem se opira na 498. člen ZKP, ki v prvem odstavku določa, da se predmeti, ki se po kazenskem zakonu smejo ali morajo vzeti, vzamejo tudi tedaj, kadar se kazenski postopek ne konča z obsodilno sodbo, če je nevarno da bi bili uporabljeni za kaznivo dejanje ali če to zahtevajo koristi splošne varnosti ali razlogi morale.

Vendar pa se 223.a/8 člen izrecno nanaša na zasežene kopije podatkov, ne pa na originalne podatke (na originalnem nosilcu podatkov). Za primer si zamislimo situacijo, kjer je storilec ukradel in si na svoj računalnik prekopiral bazo osebnih podatkov ali pa si je na računalnik naložil npr. vsebine povezane z otroško pornografijo. V slednjem primeru Kazenski zakonik v 5. odstavku 176. člena določa, da se takšno gradivo vzame ali njegova uporaba ustrezno onemogoči. V praksi se tako zastavlja vprašanje ali nosilce podatkov s takšno vsebino imetniku takoj po izdelavi ustrezne digitalno forenzične kopije vrniti ali ne.

Odgovor na to vprašanje gotovo ni enoznačen, saj je verjetno, da se na istem nosilcu podatkov poleg inkriminiranih podatkov nahajajo tudi drugi podatki, morda gre celo za podatke drugih, s storilcem povsem nepovezanih oseb. Tipičen primer bi bil recimo spletni strežnik z več (med seboj nepovezanimi) uporabniki, pri čemer eden izmed uporabnikov na svoj del strežnika naloži inkriminirane vsebine, spletne strani ostalih uporabnikov istega sistema pa ne vsebujejo nič nezakonitega. V takem primeru je verjetno nesorazmerno odvzeti in uničiti celoten nosilec podatkov. Zastavlja se tudi vprašanje, kdaj do odkritja inkriminiranih vsebih sploh pride. Obstoj spornih vsebin ob sami izdelavi kopije podatkov še ni potrjen in ga bo morda razkrila šele kasnejša (in dalj časa) trajajoča preiskava.

Ko pa inkriminirani podatki enkrat so identificirani, pa je verjetno najbolj smiselno izvesti izbris zgolj inkriminiranih podatkov, npr. zgolj fotografij in filmov povezanih z otroško pornografijo. S tem se inkriminirano gradivo odvzame oz. njegova uporaba onemogoči, hkrati pa se ne poseže v druge, povsem nesporne podatke. Vseeno pa velja opozoriti, da mora biti tak izbris opravljen na ustrezen način, ki (storilcu) kasneje onemogoča rekonstrukcijo izbrisanih podatkov.

223.a/8 ZKP-J

(8) Kopije podatkov, pridobljene v skladu z določbami tega člena, ki se ne nanašajo na kazenski pregon in za katere ni kakšnega drugega zakonskega razloga, da bi se smeli hraniti (498. člen), se izločijo iz spisa, če je to mogoče in se zapisniško uničijo, o čemer se v osmih dneh obvestijo preiskovalni sodnik, državni tožilec in imetnik elektronske naprave.

Zadnja določba, ki jo obravnavamo na tem mestu pa določa pravila glede izločitve zaseženih podatkov, ki se ne nanašajo na kazenski pregon, npr. elektronskih sporočil ali datotek ostalih uporabnikov informacijskega sistema. Pri tem zakon uporablja dikcijo “če je to mogoče”, kar se nanaša na vse tiste primere, ko dela podatkov morda ni mogoče izločiti, saj bi s tem npr. posegli v integriteto zaseženih podatkov ali kako drugače poškodovali podatke, potrebne za kazenski pregon.

Sklep

Novela Zakona o kazenskem postopku torej prinaša kar nekaj novosti. Novela je bila pripravljena na podlagi tehtnih strokovnih razmislekov in ob upoštevanju varstva človekovih pravic. Poleg visokih standardov varstva zasebnosti dokončno postavlja tudi ustrezne standarde glede uporabe načel digitalne forenzike v kazenskih postopkih. Kljub temu razvoj tehnologije vedno prehiteva pravo in tudi sedanja ureditev utegne v prihodnosti pokazati nekatere pomanjkljivosti, na katere sem v članku skušal tudi opozoriti. Vseeno pa novela po mojem mnenju predstavlja pomembno modernizacijo slovenskega pravnega reda na področju tim. informacijskega prava, kar je gotovo dobrodošlo.

Kategorije: Človekove pravice, Digitalna forenzika, Kazensko pravo, Zasebnost
Ključne besede: Digitalna forenzika, kazenski postopek, komunikacijska zasebnost, ZKP